סביבה וגהות רישוי ובדיקות


רישוי ובקרה

רישוי לשימוש קיים
יותר ללא התערבות גורם מאשר מקצועי בהתמלא תנאי השימוש.
רישוי לשימוש חדש
יחייב בדיקות שיקבעו על ידי הגורם המקצועי ויבוצעו על ידי היזם בסיוע המנהלת, בכלל זה מבחני שטח למעקב אחר התנהגות האפר לאורך התקופה הנדרשת.
שיטות בדיקה לאפר
בדיקות אפיון (Characterization Test) - לאישור רכישת פחם.

יכללו ריכוז יסודות (17 מתכות ושלושה רדיונוקלידים) וכן ריכוז מתכות בתשטיף המתקבל בשיטת TCLP של EPA מאפר מעבדתי (אפר משריפת פחם במעבדה). מקור פחם יאושר לשריפה בתחנות הכח אם יעמוד בקריטריון הערכים המרביים המותרים באפר (אפר בר שימוש). חריגה מערכים אלה תהיה טעונה אישור הגורם המקצועי.

בדיקות התאמה (Compliance Test) - לאישור התאמה לשימוש באפר בהנחיות אלה.
 • בדיקות תשטיפים - ייערכו על פי TCLP ורשימת הערכים לאפר בר שימוש. אפר שיעמוד בערכים האמורים יוכל לשמש למטרות ובתנאים שאושרו לעיל.
  שימוש באפר שיחרוג מערכים אלה יהיה מותנה באישור הגורם המקצועי.
 • בדיקות קרינה - יכללו ריכוזי רדיונוקלידים באפר בשיטה המפורטת בתקן הישראלי לקרינה ממוצרי בנייה: ת.י. 5098.
נוהל בדיקות האפר
בדיקות אפיון - לכל פחם ממקור חדש, כאמור לעיל.

בדיקות התאמה וקרינה
 • שיטת הדגימה
  מפחם - אפר מעבדתי מדוגמה מסחרית מייצגת.
  מייצור שוטף - דגימה יומית ויצירת תערובת מייצגת תקופתית לכל תחנת כוח בנפרד.
 • תדירות בדיקה
  אפר פחם ממטעני פחם, מדוגמה מסחרית, משריפת מטען ניסיוני ומדוגמאות מייצגות של מטעני פחם.
  אפר פחם מייצור שוטף - אחת לשלושה חודשים, מתערובת מייצגת.
דיווח - חברת החשמל תישא באחריות לביצוע הבדיקות ותמסור את ממצאיהן באופן שוטף למשרד להגנת הסביבה. הדיווח יכלול נתונים על הרכב האפר על פי מקורות הפחם שנשרף בתקופת הדיווח.
מעבדות - הבדיקות ייערכו במעבדות שיאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.