מידע כללי אפיון סביבתי

בהתאם לתנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם, אפשר להשתמש באפר פחם שריכוזי המזהמים בו אינם עוברים רמה מרבית. הריכוזים נמדדים בתשטיף על פי TCLP.

אפר "בר שימוש" 3 תקן מי שתיה 2 קריטריון EPA לרעילות 1 יסוד
150 100   Ag
2,000 10 5,000 As
20,000 1,000   B
  1,000 100,000 Ba
  4   Be
100 5 1,000 Cd
2,000 50 5,000 Cr
  1,400   Cu
25 1 200 Hg
5,000 200   Mn
2,000 70   Mo
2,000 20   Ni
150 10 5,000 Pb
  6   Sb
700 10 1,000 Se
  2   Tl
  15   U
5,000     V
  5,000   Zn
*הריכוזים נתונים במיקרוגרם/ליטר (ppb); תאים ריקים בטבלה - לא מוגדר קריטריון מתאים.

(1) EPA_CFR 40 Part 261
(2) תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה), התשע"ג – 2013
(3) ערכים מרביים בתשטיף TCLP, אוגוסט 2001.