מידע למשתמש מדריכים

לקוח בענף הסלילה והתשתיות

השימוש באפר פחם בסלילה ותשתיות נפוץ בעולם התעשייתי המפותח זה שנים רבות והידע אודותיו מופיע בפרסומים מקצועיים רבים, בתוכם גם דיווחים על בדיקות מעבדה ופרויקטים שהתבצעו בארץ מאז אמצע שנות התשעים במעורבות מע"צ וחברת כביש חוצה ישראל.

יישומי האפר בתשתיות נחלקים לשתי קבוצות עקריות:
 • שימוש באפר כחומר מבני בסוללות ובתשתיות - משקל נמוך וחוזק גבוה יחסית לחומרי מבנה טבעיים.
 • שימוש בתכונות יחודיות של האפר לטיוב חומרים המשמשים בסלילה - שינוי תכונות חרסית בריאקציה עם מרכיבי האפר , ניצול האפר כמקשר בחומרי סלילה (HRB - Hydraulic Road Binder).
השבת אפר פחם בסלילה ותשתיות מוכרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה כפעולה התורמת לסביבה והיא מבוססת על מפרט סלילה כללי של מע"צ ועל מפרט טיוב חרסית (טיוטה) בעזרת אפר פחם מרחף עתיר קלציום מגנזיום.

מנהלת אפר הפחם, כגוף ממשלתי בינמשרדי אשר הוקם במטרה לקדם שימושים כלכליים של אפר פחם בתנאים סביבתיים קבילים, מסייעת לגורמים הפעילים בתחום הסלילה והתשתיות לנצל את אפר הפחם בפרויקטים המבוצעים על ידם.

להלן הנחיות והמלצות באשר לניצול האפר בפרויקטי סלילה ותשתית:

הבטים סביבתיים
ניתן לעשות שימוש בפרויקט סלילה או תשתית אם:
 • אפר מרחף - מי תהום בסביבת הפרויקט המשמשים לשתייה אינם עלולים להיחשף לתשטיפים שמקורם באפר הפחם.
 • אפר תחתי - ריכוז הבורון במי התהום בסביבת הפרויקט איננו בתחום 300 - 500 ppb. בתחום זה נדרש שיקול דעת של מומחים.
 • ננקטים אמצעים למניעת אבק שמקורו באפר פחם.
הובלת אפר הפחם נעשית באמצעי הובלה בהתאם לתקנות התעבורה (מניעת פליטת אבק) במשאיות המכוסות היטב בברזנט או באמצעי אחר דומה.

היבטים בטיחותיים
הקבלן המבצע נוקט באמצעים למניעת חשיפת העובדים לאבק שמקורו באפר פחם, למעקב ובקרה, כמפורט בתקנות אבק מזיק.

הבטים הנדסיים
השימוש באפר פחם בסלילה מעוגן במפרט כללי המתאר את הדרישות למבצע והנחיות למתכנן ולמפקח.

מנהלת אפר פחם מוכנה להעמיד לרשות משתמשים חדשים ליווי מקצועי בצעדיהם הראשוניים הכולל:
 • הבהרות בנוגע למפרט הסלילה ולתכן סוללות האפר,
 • הנחיות לבקרת האיכות.
 • ליווי מקצועי בעת העבודה
חברת החשמל מספקת את האפר מערימות נפרדות של מרחף ותחתי.

הבטים מסחריים
החברה מוכרת את אפר הפחם במחירים תחרותיים לתחליפים (חומרי מילוי) הנקבעים במו"מ עם הקבלן המבצע. במחיר משקללים את הפרשי עלויות ההובלה ועלויות עיבוד החומר באתר הסלילה ביחס לחומרי הסלילה הזמינים האחרים.
מסירת אפר הפחם נעשית מערימות המצויות בתחנות הכח ("אורות רבין" בחדרה ו"רוטנברג" באשקלון) ו/או באתרי אחסון ביניים. העמסת האפר על משאיות והובלתו מתבצעות בהזמנת המשתמש ובאחריותו.

נהלי רישוי
הוצאת אפר פחם מתחנות הכח מותנית באישור הדרג המקצועי הארצי במשרד הפנים.
פנייה לדרג המקצועי הארצי יש לעשות לפי טופס הבקשה. לפנייה יש לצרף חוו"ד השרות ההידרולוגי ואישור המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה (לכך דואגת מנהלת אפר הפחם).
עד 200 טון ראשונים לצורך התנסות ניתן להוציא באישור מנהל תחנת הכח.
עמידה בתנאים הסביבתיים בהובלה ובשימוש מהווה תנאי להיתר הוצאת אפר הפחם מתחנות הכח. אי עמידה בתנאים אלה עלול להביא לביטול ההיתר.

אנשי קשר (לפי סדר הפעולה) אנשי קשר (לפי סדר הפעולה)
 • שימור ידע, סיוע טכנולוגי ומחקרים
  ד"ר אולגה זלטקין, מרכזת מחקרים בכירה, לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה, טל' 074-7681910, דוא"ל OlgaZ@energy.gov.il
 • הוצאת היתרים, בקרה ופיקוח על שימושים באפר פחם
  האגף למניעת רעש וקרינה במשרד הגנת הסביבה, דוא"ל radiomat@sviva.gov.il
 • התקשרות מסחרית ותיאום תפעולי
  לנה נודלמן, אגף ייצור, חברת החשמל, טל' 076-8633943, דוא"ל lena.nudelman@iec.co.il