מידע למשתמש מדריכים

לקוח בענף בניה

השימוש באפר פחם מרחף כמוסף לבטון נפוץ בעולם התעשייתי המפותח זה שנים רבות ומידע על כך מופיע בפרסומים מקצועיים רבים, בתוכם גם מחקרים שהתבצעו במכון לחקר הבנייה בטכניון מאז תחילת שנות השמונים.
הכנסת אפר פחם מרחף בתערובות הבטון מחליפה חול ביחס של 1.15 - 1.2 : 1, חול : אפר ומאפשרת חיסכון של 10% - 20% מהצמנט. חיסכון גדול יותר בצמנט מותנה באיכות טובה של אפר במונחי שארית פחמן לא שרוף וגודל גרגר.
לבטון הרטוב והקשוי המכיל אפר פחם תכונות מיוחדות המחייבות התנסות ומיומנות להשגת התוצאות הטובות ביותר. בין השאר תורם האפר ל:
 • שיפור יכולת העבודה עם החומר,
 • הקטנת תצרוכת מים,
 • הגדלת לכידות הבטון,
 • הקטנת חדירות,
 • שיפור עמידות בפני סולפטים,
 • הגדלת חוזק בגילים מאוחרים,
 • הקטנת טמפרטורה מרבית בבטון רב נפח (חום הידרציה),
 • שיפור פני המוצר.
 • לעומת זאת, האפר גורם להאטת התפתחות החוזק בגילים צעירים. הוא עלול לעכב פירוק טפסנות והוא מחייב הקפדה על האשפרה התקנית.
השימוש באפר פחם כמוסף לבטון מוכר ע"י המשרד לאיכות הסביבה כפעולה התורמת לסביבה והוא מבוסס על התקן הישראלי - ת.י. 466 (חוקת הבטון), ת.י. 118 (דרישות מבטון) ות.י. 1209 (אפר מרחף בבטון) וכן ת.י. 5098 (תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה) ותנאים ייחודיים שנקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
מנהלת אפר הפחם, כגוף ממשלתי בין-משרדי שהוקם במטרה לקדם שימושים כלכליים של אפר פחם בתנאים סביבתיים קבילים, מסייעת ליצרני בטון מובא להכניס את אפר הפחם לשימוש במפעליהם.
להלן הנחיות והמלצות באשר להכנסת האפר למפעלי בטון מובא:

הבטים סביבתיים
מפעל בטון מובא יוכל להשתמש באפר פחם אם:
 • למפעל יש רשיון עסק כחוק.
 • הרשיון כולל תנאים סביבתיים לשימוש באפר פחם - מסמך מצורף.
 • המפעל עומד בתנאים אלה.
הובלת אפר הפחם נעשית באמצעי הובלה בהתאם לתקנות התעבורה (מניעת פליטת אבק) במיכליות כביש.
השימוש באפר הפחם כמוסף לבטון מובא יוגבל ל- 10% ממשקל הבטון. שיעורי אפר גבוהים יותר יהיו מותנים בעמידה בדרישות ת.י. 5098 (תקן ישראלי לרדיונוקלידים במוצרי בנייה).
השימוש באפר הפחם במוצרי בטון לתשתית יוגבל ל- 15% ממשקל הבטון. שיעור גבוה יתור יהיה טעון אישור נפרד.

הבטים בטיחותיים
בעל המפעל נוקט באמצעים למניעת חשיפת העובדים לאבק שמקורו באפר פחם, למעקב ובקרה, כמפורט בתקנות אבק מזיק.

הבטים טכנולוגיים
מנהלת אפר פחם מעמידה לרשות היצרנים ליווי מקצועי בצעדיהם הראשוניים הכולל:
 • סיוע בהגדרת התערובות האופטימליות עם אפר פחם,
 • סיוע במעקב אחר איכות הבטונים המכילים אפר פחם.
חברת החשמל מספקת את האפר עם תעודת איכות הכוללת אחוז פחמן לא שרוף.

הבטים מסחריים
חברת החשמל מוכרת את אפר הפחם בחוזים שנתיים במחירים תחרותיים לתחליפים (חול וצמנט) הנקבעים במו"מ עם היצרנים.
מסירת אפר הפחם נעשית בממגורות תחנות הכוח ("אורות רבין" בחדרה ו"רוטנברג" באשקלון). הובלת האפר מתבצעת בהזמנת היצרן ועל חשבונו.

נהלי רישוי
הוצאת אפר פחם מתחנות הכוח מותנית באישור הדרג המקצועי הארצי במשרד הפנים.
פנייה לדרג המקצועי הארצי יש לעשות לפי טופס הבקשה.
עמידה בתנאים הסביבתיים בהובלה ובשימוש מהווה תנאי להיתר הוצאת אפר הפחם מתחנות הכוח. אי עמידה בתנאים אלה עלול להביא לביטול ההיתר.
חברת החשמל מספקת אפר פחם כנגד הצהרת בעל המפעל שהוא עומד בתנאים הסביבתיים שפורטו לעיל.

אנשי קשר (לפי סדר הפעולה)
 • שימור ידע, סיוע טכנולוגי ומחקרים
  ד"ר אולגה זלטקין, מרכזת מחקרים בכירה, לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה, טל' 074-7681910, דוא"ל OlgaZ@energy.gov.il
 • הוצאת היתרים, בקרה ופיקוח על שימושים באפר פחם
  האגף למניעת רעש וקרינה במשרד הגנת הסביבה, דוא"ל radiomat@sviva.gov.il
 • התקשרות מסחרית ותיאום תפעולי
  לנה נודלמן, אגף ייצור, חברת החשמל, טל' 076-8633943, דוא"ל lena.nudelman@iec.co.il
אפר פחם כחומר גלם בייצור בלוקים
אפר פחם משמש בעולם בייצור בלוקים בשיעורים שונים, עד כדי 90% ממשקל הבלוק. השימוש באפר התחתי ניתן לייעול באמצעות מיונו לפי גודל גרגר, המאפשר שליטה טובה בהרכב חומרי הגלם. תרומת האפר בייצור בלוקים מתבטאת בהגדלת החוזק, בהפחתת המשקל ובשיפור הבידוד, יחסית לחומרי הגלם הרגילים.

הבטים סביבתיים
יצרן בלוקים יוכל לקבל אישור לשימוש באפר בכפוף לעמידה במגבלות ת.י. 5098 (תקן לרדיונוקלידים במוצרי בנייה).

אפר פחם מרחף כמוסף לצמנט
אפר פחם מרחף מנוצל כמוסף פוצולני בייצור צמנט בישראל מתחילת שנות השמונים, מאז הפעלת תחנת הכוח הפחמית הראשונה. השימוש באפר כפוף לתקנים הישראליים ת.י. 1 (תקן לצמנט) ות.י. 1209 (תקן לאפר מרחף כמוסף לבטון).