מנהלת אודות

אודות המנהלת

מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (היום משרד האנרגיה והמים) בשיתוף משרדי הגנת הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.

ברקע הקמת המנהלת עמדו מציאות קיימת ותחזית עתידית להצטברות עודפים גדולים של אפר פחם שאין להם שימוש ויש להשליכם כפסולת תעשייתית, עם כל הכרוך בכך מבחינות כלכליות וסביבתיות.

המטלות והמטרות שנקבעו למנהלת אפר הפחם מתמקדות בקידום מעשי של שימושים כלכליים בשלביהם הקדם מסחריים, עד להבאתם לידי מימוש עסקי ישירות על ידי חברת החשמל. במסגרת זו משקיעה המנהלת משאבים, בסיוע מומחים מן השורה הראשונה בארץ ובעולם, בקשת רחבה של נושאים:
 • יצירת ידע או רכישתו.
 • הגדרת תנאים סביבתיים.
 • ניסוח תקנים ומפרטים הנדסיים.
 • גיבוש נהלי תקינה, רישוי ופיקוח ודרישות בקרת איכות.
 • פתיחת שווקים ופיתוחם באמצעות בחינות ישימות והדגמות מעשיות.
 • הרצת שימושים ביוזמה משותפת עם משתמשים פוטנציאליים.
 • סיוע בהתגברות על מכשולים מנהליים.
 • הדרכה ותמיכה מקצועית.
 • הסברה ציבורית.
קידום השימושים מתבסס על מדיניות ממלכתית שעיקריה הם:
 • הגדרת אפר פחם כחומר בר השבה ששימושיו תלויים בתנאים סביבתיים.
 • העדפת יישום שימושים כלכליים על סילוק אפר פחם כפסולת.
 • קידום השימושים בדרך של ייזום עסקי.
 • הנחיית גופים ציבוריים מתוקצבים לשתף פעולה בניצול כלכלי של אפר פחם.
 • הקמת מערך אתרים לאגירת אפר פחם לשיווק.
 • אפשרות לסילוק יבשתי כברירת מחדל של אפר פחם הנותר ללא שימוש מיועד.
מנהלת אפר פחם מתווה ומקדמת פתרונות העומדים, כמקובל בעולם, במקבץ תנאים הכולל:
 • סבירות טכנולוגית.
 • תחרותיות מסחרית.
 • ידידותיות סביבתית.
 • קבילות חברתית.
מסמכי יסוד: moatza experts manager