מנהלת אפר הפחם
לגירסת טקסט נגישה
גליון מס' 27 | אוקטובר 2016


מה בגליון:

1 משולחן העורך
2 חדש באתר
3 אומרים ועושים
4 אדני הידע

ואם יש את נפשכם לדעת עוד, סורו אל
אוגדן אפר-דע
ארכיון אפריתון
מנהלת אפר הפחם
יצירת קשר

או להשתתף בדיון הציבורי של המנהלת במשוב אפר. בנושאים שונים שעל סדר היום.

2 חדש באתר – תרומת אפר לקרינה מבטון

ממצאי בדיקות קרינה לפי ת.י.5098 – ריכוזי יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, בתערובות בטון מייצגות עם אפר פחם מהמקורות העיקריים של הפחם, בהשוואה לבטון ייחוס ללא אפר פחם.

מהממצאים עולה כי בממוצע מוסיף אפר הפחם המנוצל כמרכיב בבטון mSv 0.04 לשנה. תוספת שהוגדרה נמוכה מאד ע"י המומחים להגנה מקרינה. הממצאים מראים כי מקורות אפר אחדים אף תורמים להפחתת החשיפה לקרינה מבטון וכי התוספת המרבית אינה חורגת ממגבלת התוספת המותרת (mSv/y 0.3).

מנת קרינה שנתית mSv/y מבטון

בטון

תחום

ממוצע

עם אפר

0.52 – 0.71

0.61

ללא אפר

0.55 – 0.62

0.57

הפרש

0.03- – 0.11

0.04

 

ממצאים אלה מקבלים משנה תוקף בבדיקות מבחן הנערכות במקביל במעבדה מתמחה בהולנד (להלן בסעיף 3).

1 משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם,

המערכת מתנצלת בפני קוראי אפריתון הנאמנים על שתיקתו המתמשכת זה כמעט שנתיים. נסיבות השתיקה במחלוקת שהחלה לפני כעשור בשאלת החשיפה לקרינה מייננת מאפר פחם בשימושיו, שהגיעה אל סף בג"צ והגבילה אותנו מדיון פתוח בעת שהיתה הסוגיה על שולחנו. לאחרונה נפתחים ניצני הידברות הנותנים תקווה ליישוב המחלוקת במישור המקצועי והערכי. המעוניינים מוזמנים לעיין בעמדת המנהלת במשוב אפר.

בפער הזמנים הזה נרקמה והלכה מציאות חדשה, תוצאת מדיניות הפחתת חלקו של הפחם בייצור חשמל, המיושמת מתחילת 2016. מבחינתנו מתבטאת המדיניות בהפחתת ייצור האפר, המגדילה את הפער בין הביקוש העולה להיצע הפוחת ומעצימה את החסר הטכנולוגי, הכלכלי והסביבתי בתרומת האפר למשק בר קיימא. מציאות זו מעמידה את המנהלת בפני סוגיות תפקוד בסביבה משקית חדשה שעליה לגבש בהן את עמדתה. למשל:

  • שאלת מדיניות גיוון השימושים שנועד להבטיח רציפות ועקביות בהוצאת אפר מתחנות הכח במצבי משק משתנים. הגישה הפשטנית טוענת שככל שכמות האפר הזמינה פוחתת, פוחת גם הסיכון להצטברות עודפי אפר בתחנות הכח בתקופות שפל בענפי היעד העיקריים. המציאות כמובן מורכבת יותר. הפחתה עקבית בכמות האפר הזמינה תגרום ממילא לצמצום אוכלוסיית הלקוחות לאפר. מיעוט משתמשים, שצפוי שיישארו דווקא הגדולים שבהם, מגביר את תלות מערך הוצאת האפר מתחנות הכח בשינויים בשגרת התפעול שלהם ואף בהתנהלותם המסחרית ועלול לפגוע בתפקודו השוטף.
  • הערכות למצבי משבר באספקת גז טבעי בהם יידרש ניצול מלוא כושר הייצור הפחמי. במצב בו יתקיים פער משמעותי בין כמות האפר שתתקבל בעת הפעלת תחנות הכח בכושר ייצור מלא לבין היעדים הזמינים המתפקדים בהיקף המתאים לכמות המופחתת המנוצלת בשגרה, עלולים להצטבר עודפי אפר שיחייבו הערכות לאחסון ביניים בכמות משמעותית. במסגרת זו תידרש המנהלת להתייחס להשפעה אפשרית של יבוא אפר כמענה למחסור בשגרה על תפקוד מערך האפר בשעת חירום.
  • שאלת תיעדוף השימושים. דהיינו פילוג רצוי מנקודת ראות המשק של מגוון השימושים והמשקל שיש לתת לכל אחד מהמדדים – הכלכלי, הטכנולוגי, הסביבתי-בריאותי ומדד ההשפעה על אמינות תפעול תחנות הכח, באפיון החלופה המועדפת של פילוג השימושים.

בשאלות אלה אמורה להתמודד עבודת ניתוח אסטרטגי שהמנהלת מתכננת לערוך בימים אלה בשיתוף גורמי המשק והממשלה הנוגעים בדבר.

בגליון הנוכחי נסקור בפניכם את עיקרי פעולות המנהלת בתשע"ו (2016) הממוקדות בהגדרת התנאים הגהותיים והבריאותיים שיאפשרו המשך ניצול מועיל ואמין של האפר בתעשיית הבנייה ובחקלאות במצבי משק משתנים.

באשר לכל השאר ... נציין כמנהגנו תמיד, כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום, גם אם בהיקף מופחת, ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, לעיתים לטובה ולעיתים לקושי.

ולבסוף – לרגל השקת תשע"ז, נאחל "טל ומטר לברכה" ו... 'אפר תמיד'.


עמרי לולב

3 אומרים ועושים – מהחלטות המנהלת, 2016

ינואר 2016 – מערך בקרת אמוניה באפר מרחף לבטון

המכון
הלאומי
לחקר
הבנייה

 
 NATIONAL
BUILDING
RESEARCH
INSTITUTE

הערכות לבקרת אמוניה באפר מרחף, המיועד לשמש כתוסף לבטון, המתקבל במתקן SCR להפחתת תחמוצות חנקן בגזי הפליטה משריפת הפחם לייצור חשמל. העבודה כוללת ניטור ריכוזי אמוניה באוויר בסביבת עבודה של ייצור ויציקת בטון, במקביל לניסוי המדמה תנאים אלה בטכניון.

תקציר תיאור העבודה

לקראת הפעלת מתקן SCR- Selective Catalytic Reduction בתחנת הכח אורות רבין חדרה להפחתת תחמוצות חנקן (NOx) מגזי הפליטה במהלך 2016, ולאחר השלמת ההקמה וההרצה של מעבדת מדידת גז האמוניה הנפלט מבטון עם אפר המכיל אמוניה בטכניון (שלב מקדמי – החלטת מנהלת, אוקטובר 2014), נערכת המנהלת לביצוע ניטור אמוניה בסדרת ניסויי שטח וניסויים מקבילים במעבדת הטכניון, המיועדים ליצור בסיס נתונים להערכת החשיפה הצפויה לגז אמוניה של עובדי ייצור ויציקת בטון. זאת במטרה לקבוע קריטריונים גהותיים שישמשו מדדים מנחים בבקרה השוטפת של אמוניה באפר המסופק לייצור בטון.

לעיון בתיאור מורחב של תוכנית הניטור
לעיון בדו"ח השלב המקדמי

מאי 2016 – המשך מעקב בריאותי במס"א בחקלאות

המשך מעקב בריאותי-סביבתי-חקלאי רב שנתי, במטרה להגדיר תנאי הוספת במס"א (בוצת שפכים מיוצבת בסיד ואפר) לקרקע המבטיחים עמידה בדרישות הסף הרגולטוריות בתחומים אלה בטווח הארוך. תוכנית פעולה על פי דרישות משרדי הבריאות, הסביבה והחקלאות, בניהול אריה בוסק במסגרת איגוד מגדלי דרום יהודה ובליווי מקצועי של דר' פנחס פיין, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני לחקר החקלאות.

תקציר תיאור העבודה

שיווק הבמס"א מתבצע היום לגידולי פלחה באישור ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות במגבלת זמן של 5 שנים, החל משנת 2014 (החלטת מנהלת, אוקטובר 2014) . הארכת ההיתר מעבר לתקופה זו ולגידולים נוספים מחייבת לדרישתו מעקב מתמשך לבחינת השפעות ארוכות טווח על ריכוזי מתכות כבדות בתוצרת החקלאית שמקורן באפר הפחם שבבמס"א. בהחלטה משותפת של המנהלת עם גורמי הרישוי במשרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות, מתבצע מעקב בריאותי-סביבתי-חקלאי רב שנתי, במטרה להגדיר תנאי יישום המבטיחים עמידה בדרישות הסף הרגולטוריות בתחומים אלה בטווח הארוך.

עם סיום שלב ראשון של תוכנית המעקב בעונות 2014 – 2016 גובשה תוכנית ההמשך לעונות 2016 – 2018.

לעיון בתיאור מורחב של תוכנית המעקב

ספטמבר 2016 – המשך ביקורת בין מעבדתית במדידות קרינה מבטון אפר

בדיקות קרינה מבטון בתלות במקור האפר בביצוע מעבדת NRG בהולנד, לבקרה השוואתית של הבדיקות המתבצעות במקביל בממ"ג-שורק.

תקציר תיאור המחקר

בני אדם נחשפים לקרינה מייננת מתמשכת ממוצרי בנייה בשני ערוצים – לקרינת גמא בחשיפה חיצונית ולקרינת אלפא בחשיפה פנימית, באמצעות מערכת הנשימה, מהתפרקות הרדון ובנותיו. החשיפה הפנימית נחשבת מסוכנת מהחיצונית והיא מורכבת יותר למדידה. ת.י. 5098 – תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, קובע שיטת מדידה ומגבלות לחשיפה בשני הערוצים.
בסקירה שיטתית חוקרת המנהלת את השפעת האפר ממקורות הפחם למיניהם, השונים זה מזה בתכונותיהם, על החשיפה לקרינה מבטון ובעיקר על שפיעת הרדון. המנהלת בוחנת את ממצאי הבדיקות הנערכות בשיטה הישראלית בהשוואה לממצאי בדיקות במעבדת NRG בהולנד הבודקת את מדדי הקרינה בשיטות התקן ההולנדי (החלטת מנהלת, ספטמבר 2015).

בעוד שיטת מדידת הרדון שפותחה לצורך התקן הישראלי סובלת מחוסר נסיון והעדר ביקורת מדעית בינלאומית, שיטת המדידה ההולנדית מבוססת על נסיון עשיר רב שנים והיא נבחנה אקדמית במחקרים לרוב ובפרסומים בעיתונות המקצועית הבינלאומית. השוואת ממצאי הבדיקות בשתי השיטות – ההולנדית הותיקה והישראלית הצעירה – תאפשר להעמיד במבחן תקפות מדעית את השיטה הישראלית.

לעיון בתיאור מורחב של תוכנית הבדיקות

4 אדני הידע – דו"חות מחקרים בהיגוי המנהלת

תרומת במס"א לדיכוי מחלות שוכנות קרקע בחקלאות,

מחקר שהתבצע במהלך השנים 2011 – 2014 בדרום-מערב הנגב, דרום מישור החוף ובשרון, ע"י קבוצת מחקר בראשות דר' פנחס פיין מהמכון לקרקע, מים וסביבה במכון וולקני.

מטרת המחקר היתה לאשש הנחה ייחודית, שנהגתה ע"י דר' פיין במהלך המחקר רב השנים על תרומת הוספת במס"א לקרקע לגידולים חקלאיים, על ההפחתה בנגיעות של קרקעות קלות בגורמי מחלה צמחיים ובזרעי עשבייה באמצעות שילוב יישום במס"א ואמוניה. המחקר נוצל גם לבחינת השפעת הבמס"א על הזנת הגידולים ועל תכולת היסודות המזהמים בהם.

המחקר השיג את מרבית מטרותיו:

א. מבחינת האגרוטכניקה, יישום במס"א להדברה בתוספת אמון גופרתי או אמוניה מימית עם חיפוי פלסטיק הפחית בחלק מהמקרים את רמת המדבק של גורמי מחלה בקרקע מתחת לסף הרגישות של שיטות הבדיקה. במסגרת הבדיקות, היו מחלות צמחים בהן הטיפול היה יעיל מאד ואחרות שלא הגיבו כלל (חלקן גם לא להדברה מסחרית).

ב. בדרך כלל לבמס"א לא הייתה השפעה על יבול גידול הבוחן. בשני מקרים הייתה הגדלה משמעותית מאד ומובהקת סטטיסטית של היבול .

ג. ריכוזי היסודות הרעילים (ארסן, קדמיום ועופרת) בצמחי הבוחן היו תמיד נמוכים מריכוז הסף לשיווק, ולעיתים הם אף היו מתחת לסף הגילוי (ארסן ועופרת).

לעיון בדו"ח המחקר

עלות תועלת אפר פחם בחקלאות

עלות מול תועלת כלכלית של השימוש החקלאי באפר פחם מרחף – חישוב כלכלי של השימוש החקלאי באפר בשילוב עם בוצה, בעריכת דר' אפרת הדס ממנהלת ההשקעות במשרד החקלאות בהשתתפות אשר איזנקוט משרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות וכן פרופ' אורי מינגלגרין ודר' פנחס פיין מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במכון וולקני.

תקציר ממצאי המחקר

אפר מרחף משמש לטיפול בבוצת השפד"ן המוספת לקרקע ליעוד חקלאי. הבוצה המטופלת באפר פחם ובסיד (במס"א) מסופקת כיום חינם לחקלאים למעט הוצאות פזור והצנעה. למוצר, כלכל תוסף חקלאי לקרקע, ישנם יתרונות חקלאיים וחסרונות סביבתיים פוטנציאליים. הערך לדונם של עלות או תועלת חושב על פי סוג הקרקע והגידול שעבורם התועלת או הנזק המסוימים שייכים ולאחר מכן שוקלל הערך בהיקף הגידול וסוג הקרקע המטופלים בבמס"א ובהתחשב בכך שהשפעת האפר תלויה באופן הוספתו, בתכונות הקרקע, במשטר המים בקרקע (משקעים, מדת השקיה, תזמון ההשקיה) ובהרכב מי-ההשקיה.

בחישובי עלות מול תועלת של השימוש באפר נאמדו, על בסיס נתונים וחוות דעת מומחים, התועלת המשוקללת לדונם (תוספת הכנסה לחקלאי) בכ - 124 ₪ לדונם והעלות המשוקללת בכ- 22 ₪ לדונם. יצוין כי 13 ₪ בחישוב העלות מיוחסים להגבלת חלופות גידול עד לקבלת האישור הרגולטורי של העדר סיכון מהצטברות מתכות כבדות או יסודות רדיואקטיביים שמקורן באפר הפחם ביבולים בטווח ארוך (לעיל בסעיף 3 – אומרים ועושים). התועלת הנקייה המתקבלת לאחר השלמת ההליך הרגולטורי מגיעה לכדי 115 ₪ לדונם.

לעיון בדו"ח המחקר

אוגדן

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו - מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים - בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים.
ניתן לקבל את העלונים באוגדן שהופק במיוחד למטרה זו. המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות המנהלת באמצעות "צור קשר" באתר ולציין פרטי קשר מלאים למשלוח.

 

בימת

בימת הדיונים הציבורית של מנהלת אפר הפחם מאפשרת למבקרים באתר לקחת חלק בדיונים המתקיימים בסוגיות המרכזיות של פעילותה ולהשתתף בעיצוב וגיבוש עמדתה בשאלות אלה. השתתפות בדיון פתוחה לכל.

 

ארכיון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.
 

כניסה לאוגדן

 

כניסה למשוב

 

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם