ביטול הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם ובחינת חלופות משפטיות אחרות להוצאתה מחדש – מאי 2016

בתאריך 18.5.16, לאחר דיונים ממושכים במסגרות שונות, הודיע הממונה על הקרינה הסביבתית על ביטול הוראתו מיום 21.12.14, אולם בד בבד הבהיר כי הוא בוחן חלופות משפטיות אחרות להוצאת הוראה דומה, בהן תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) תשנ”א – 1990. עוד קודם לכן הודיע משרד הגנת הסביבה כי הוא בוחן בנוסף לחלופה זו גם את תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) תש”מ – 1980.

 

מנהלת אפר הפחם מתנגדת באופן נחרץ ומכל וכל לפיקוח על השימוש באפר פחם באמצעות חלופות אלה, שאינן אלא “אותה הגברת בשינוי אדרת”, כדוגמת השימוש השגוי בתקנות חומ”ס (סילוק פסולת רדיואקטיבית) – תשס”ב 2002.

 

יובהר כי שינוי האכסניה הרגולטורית אין בו כדי לשנות את המהות הסביבתית של אפר פחם – אפר פחם איננו חומר מסוכן בשימושיו בכל היבט סביבתי ואין להחיל עליו פיקוח החורג מהתנאים להסדרת השימושים שהומלצו ע”י הצוותים המקצועיים-מדעיים לאפר פחם ואשר אומצו ע”י גורמי הרישוי לרבות משרד הגה”ס.

לעיון במסמך העמדה של המנהלת

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *