שדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע – סלילה, תשתיות וחקלאות – דצמבר 2015

התנאים הסביבתיים לשימוש באפר פחם מרחף ביישומי קרקע שונים בסלילת כבישים, במילוי תשתיות וכתוסף לקרקע ליעודים חקלאיים, נקבעו ע”י המשרד להגנת הסביבה בשנת 1998 בהמלצת מנהלת אפר הפחם בהתבסס על סיכום הועדה מקצועית-מדעית לאפר פחם של המנהלת. התנאים נקבעו בהנחות מחמירות על פוטנציאל הסיכון הגלום בשימושים אלה לסביבה. הנחות אלו, היו בלתי נמנעות במצב הידע שהיה בידינו בעת ניסוח התנאים באשר לתהליכים המתרחשים באפר ובסביבתו.

 

בהמלצת הועדה יזמה המנהלת מהלך מחקרי מעמיק במגמה ליצור בסיס ידע לניסוח תנאים המשקפים נכון יותר את הסיכונים האמיתיים מחד גיסא ופותחים מרחב תמרון רחב יותר ליישומים מאידך גיסא, תוך הבחנה בין אפר מרחף לתחתית. ממצאי המחקרים וההערכות הסביבתיות הנגזרות מהם בשימושי האפר הוצגו ונדונו בשלוש סדנאות בינלאומיות שהתקיימו ביוזמת המנהלת בשנים 2005, 2009 ו- 2012.

 

הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) של המנהלת סיכם את לקחי המחקר וגיבש, בעקבות דיוני סדנאות 2009 ו- 2012, המלצה למערך תנאים סביבתיים ביישומי אפר בתשתיות ובחקלאות הכולל את הפרקים הבאים:

 

 

לעיון “שדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע – סלילה, תשתיות וחקלאות”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *