Category Archives: הצעת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) לשדרוג התנאים הסביבתיים של שימושי אפר פחם בקרקע – בסלילה, בתשתיות ובחקלאות – דצמבר 2015

שדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע – סלילה, תשתיות וחקלאות – דצמבר 2015

התנאים הסביבתיים לשימוש באפר פחם מרחף ביישומי קרקע שונים בסלילת כבישים, במילוי תשתיות וכתוסף לקרקע ליעודים חקלאיים, נקבעו ע”י המשרד להגנת הסביבה בשנת 1998 בהמלצת מנהלת אפר הפחם בהתבסס על סיכום הועדה מקצועית-מדעית לאפר פחם של המנהלת. התנאים נקבעו בהנחות מחמירות על פוטנציאל הסיכון הגלום בשימושים אלה לסביבה. הנחות אלו, היו בלתי נמנעות במצב הידע […]

Posted in ncab, הצעת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) לשדרוג התנאים הסביבתיים של שימושי אפר פחם בקרקע – בסלילה, בתשתיות ובחקלאות - דצמבר 2015 | Leave a comment

תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בסלילה ובתשתיות – דצמבר 2015

התנאים הסביבתיים ליישומי אפר בסלילה ובתשתיות מבחינים בין אפר מרחף לאפר תחתית ובין רמות הרגישות של מי התהום באזור היישום. בעוד שהתנאים הנוכחיים מאפשרים שימוש באפר מרחף ללא מגבלות באזורי רגישות ג’ בלבד ומחייבים הערכה הידרוגיאולוגית נקודתית בכל אתר באזורים האחרים, התנאים המשודרגים קובעים תנאי סף באזורי הרגישות הגבוהה יותר ומבחינים בין היישומים – מילוי […]

Posted in ncab, הצעת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) לשדרוג התנאים הסביבתיים של שימושי אפר פחם בקרקע – בסלילה, בתשתיות ובחקלאות - דצמבר 2015 | Leave a comment

תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בחקלאות – דצמבר 2015

התנאים הסביבתיים ליישומי אפר פחם בחקלאות מבחינים בין אפר מרחף המשמש להשבחת קרקע לאפר תחתית המשמש כמצע גידול צמחים. בעוד שהתנאים הקיימים מחייבים חקירה נקודתית של השפעת כל יישום הן על הסביבה והן על התוצרת החקלאית, התנאים המשודרגים לאפר מרחף קובעים תנאי סף בהסתמך על נוסחת מסיסות בתנאי סביבה ידועים שפותחה למטרה זו. בכל מקרה […]

Posted in ncab, הצעת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) לשדרוג התנאים הסביבתיים של שימושי אפר פחם בקרקע – בסלילה, בתשתיות ובחקלאות - דצמבר 2015 | Leave a comment

נהלי ניטור מזהמים באפר מרחף – פברואר 2012

נוהל הניטור הנוכחי מתבסס על שיטת הבדיקה TCLP של EPA הבוחן את מסיסות יסודות הקורט בסביבה חומצית. נוהל הניטור המשודרג מתבסס על פרוצדורות הבדיקה הנקוטות בדירקטיבות האירופיות הבוחנות את מסיסות היסודות במים מזוקקים המדמים טוב יותר את הסביבה הטבעית המאפיינת את ישראל. כמו כן מבחינים הנהלים באופי היישום ובאפיון סביבתו.   לעיון “נוהל ניטור יסודות […]

Posted in ncab, הצעת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) לשדרוג התנאים הסביבתיים של שימושי אפר פחם בקרקע – בסלילה, בתשתיות ובחקלאות - דצמבר 2015 | Leave a comment