Category Archives: הערות המנהלת לתזכיר הצעת חוק הקרינה המייננת – נובמבר 2015

הערות המנהלת לתזכיר הצעת חוק הקרינה המייננת – נובמבר 2015

במהלך 2015 הפיץ המשרד להגנת הסביבה הצעת חוק הקרינה המייננת. החוק, הקובע הוראות המתייחסות למכלול ההיבטים הקשורים להסדרת תחום הקרינה המייננת, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה מנהלית, אמור להחליף את ההסדרה הנוכחית המתבצעת על פי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש”ם-1980.   “הצבת מדינת ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם מבחינת ההסדרה והפיקוח על […]

Posted in ncab, הערות המנהלת לתזכיר הצעת חוק הקרינה המייננת - נובמבר 2015 | Leave a comment