שימושים אודות שימושי אפר פחם

שימושים

מנקודת הראות של מערך ייצור החשמל, האפר הוא פסולת (שארית), שיש לסלקה ללא פגיעה בסביבה, בעלות נמוכה ככל האפשר. לעומת זאת, מנקודת ראות כלל משקית, האפר הוא משאב (Secondary Material) בעל ערך כלכלי. אפר הפחם יכול להחליף חומרי גלם טבעיים (חול, אגרגטים, טוף וכו'...), המצויים במחסור, ואשר כרייתם פוגעת בסביבה. כמשאב יש להפיק את התועלת המרבית בניצולו במסגרת פיתוח בר-קיימא, בשילוב בקרה סביבתית.

החזרה לפחם כמקור אנרגיה עיקרי בייצור חשמל מתחילת שנות השבעים במאה העשרים, מחד גיסא, והמודעות הגוברת לשמירה על איכות הסביבה, מאידך גיסא, הניבו מאמצי פיתוח ויישום במגוון שימושי אפר ברחבי העולם:

כמוסף פוצולני (Pozzolan) מחליף קלינקר וכחומר גלם מחליף חרסית בייצור צמנט, כמחליף חלקי לצמנט וחול בבטון, כאגרגט דק בבלוקים וכח"ג בייצור אגרגט מלאכותי קל ומבודד. בענף הבניה
כחומר מילוי וכמטייב חומרים נחותים בסלילת דרכים, בייבוש ימי, בתיקוני נוף, ביצוב מדרונות ובשימור קרקע. בביסוס ובמילוי חללים (דיוס). כשכבה אוטמת בשיקום מטמנות ובבידוד קרקעות מזוהמים. בענפי התשתית
כמרכיב בתערובות מצע גידול לצמחים ובטיוב קרקעות. כמשביח דשן מבוצת שפכים עירונית. בחקלאות
כמלאן במוצרי פלסטיק, צבע, אספלט וחומרי איטום וכנשא בדשנים מבוקרי תמס. כחומר גלם למוצרי זכוכית קרמית ומוצרים רפרקטוריים. בתעשייה
כמקור להפקת מתכות יקרות. בשוק המתכות

השימושים בענפי הבנייה והתשתית נפוצים ביותר ומנצלים את האפר הגולמי בשימוש ישיר. בעזרת מיון לפי גודל וניקיון (שארית פחמן לא שרוף) אפשר להשביח את האפר ולנצלו באופן איכותי וכלכלי יותר בשימושים אלה.

פוטנציאל הכמות הוא גדול והמחיר הנגזר מהחומרים האלטרנטיביים מתפרס על פני טווח רחב - מדולרים בודדים ועד עשרות דולרים לטונה.

השימושים האחרים כרוכים בעיבוד האפר, בעיקר מיון לפי גודל וניקוי בהפרדה כימית. פוטנציאל השימוש בהם קטן יחסית, אולם מחיר העיבוד מפוצה במחירים הגבוהים, עד כדי מאות דולרים לטונה, יחסית לחומרים המתחרים.

שיעור ניצול האפר והרכב סל השימושים במדינות השונות מותנה במאפייניה המקומיים של כל מדינה - כלכליים, גיאולוגיים, גיאוגרפיים, סביבתיים וכדומה. מידת הפיתוח במדינות מסוימות הפך אותן במרוצת הזמן ליבואניות אפר, בעיקר כאשר עלויות השינוע היקרות אינן שוחקות לגמרי את פער המחירים של האפר, כמוצר לוואי, מהחלופות המקומיות.