מה חדש החלטות המנהלת

החלטות ישיבות מנהלת אפר הפחם בשנת 2012

בישיבת מנהלת אפר הפחם בינואר 2012 הוחלט להמשיך ולקדם מחקר ופיתוח בנושאים הבאים:
  • חקלאות – בוצת שפכים מיוצבת בסיד ואפר פחם מרחף (במס"א) לשימוש חקלאי
  • סביבה – ניטור פליטת ריחות מבמס"א
במס"א לשימוש חקלאי

מחקר המשך, מעקב וליווי יישום חקלאי של בוצת שפכים המיוצבת בעזרת אפר מרחף וסיד. דר' פנחס פיין, מרכז וולקני לחקר החקלאות.

תקציר תיאור המחקר

שימוש באפר מרחף כחומר אלקאלי, יחד עם סיד, לייצוב בוצת שפכים לייעוד חקלאי כתוסף אורגני ומינרלי לקרקע, מבוסס על הטכנולוגיה האמריקאית N-Viro שפותחה ע"י קבוצת חוקרים ויזמים באוהיו ומיושמת במתקנים רבים ברחבי ארה"ב ומדינות אחרות זה כשלושים שנה. הוספת חומרים אלקליים בעלי pH גבוה, כדוגמת אפר מרחף וסיד, גורמת לפסטור הבוצה מהפתוגנים ומאפשרת ניצולה הבלתי מוגבל בחקלאות (כגון גידולים למאכל אדם). הוספת אפר מסייעת גם לייצוב הבוצה (הפחתה בפליטת אמוניה ומטרדי ריח) ולהפיכתה מחומר נוזלי למחצה עם כ- 20% מוצקים (כמצבה לאחר סחיטה במט"ש), לחומר מוצק ופריר (כ- 70% מוצקים) הניתן לפיזור יעיל בשדה.

השלב הנוכחי במחקר מיועד בעיקרו לליווי יישום הבמס"א המיוצרת במתקן דן-וירו בשפד"ן ולמעקב תפקודה החקלאי וההיבטים הסביבתיים של הוספתה לקרקע בשדות. המחקר מתבצע במסגרת משותפת עם חברת דן-וירו, בעלת המתקן בשפד"ן, והוא מהווה המשך לשלב מקדים (החלטת מנהלת ספטמבר 2007) שהתנהל בשנים 2008 - 2011 ואשר הוקדש לבחינת ההיבטים הסביבתיים ולניסויי שדה ראשוניים.

> לקריאת תיאור מורחב לחץ כאן

פליטת ריחות מבמס"א

הערכת מטרדי הריח הצפויים מבוצה המיוצבת באפר פחם ובסיד (במס"א). דר' יעל לאור, דר' פנחס פיין, מרכז וולקני לחקר החקלאות.

תקציר תיאור הניסוי

פעילות מיקרו ביאלית בבוצה גורמת להיווצרות והצטברות אמוניום שבתנאים מסוימים הופך לאמוניה הנפלטת כגז לסביבה. תרומת התוספים סיד ואפר להעלאת pH התערובת גורמת לשני תהליכים מנוגדים: מחד גיסא להאצת מעבר האמוניום לאמוניה ומאידך גיסא לצמצום הפעילות המיקריביאלית.

כתוצאה משיבושים שחלו בתהליך ייצור הבמס"א במתקן דן-וירו בשפד"ן, קבע המשרד להגנת הסביבה נוהל טיפול המחייב העשרה חריגה בסיד לזירוז תהליך הייצוב, הגורם בדיעבד לפגיעה באיכותה החקלאית. בדיקות ריח שיוכיחו כי הבמס"א מגיעה לרמת הייצוב הנדרשת בהרכבה המקורי במחזור טיפול יממתי, יאפשרו המשך ייצור אופטימלי.

דיגום אוויר בסביבת הבמס"א יבוצע בנקודות שונות בתהליך ייצורה ובהשהייתה במכולה למשך יממה. אנליזות הריח יבוצעו במעבדה מתמחה בנווה יער וממצאיהן יוזנו למודל הערכת פיזור בהתחשב בתנאים האקלימיים והגיאוגרפיים המקומיים.

> לקריאת תיאור מורחב לחץ כאן
בישיבת מנהלת אפר הפחם במרץ 2012 הוחלט להמשיך ולקדם מחקר ופיתוח בנושאים הבאים:
  • סביבה – קרינה מבטון אפר בתלות במקורו
השפעת מקור אפר הפחם על הקרינה מבטון

בדיקות קרינה מבטון בתלות במקור האפר בביצוע מעבדת NRG בהולנד, לבקרה השוואתית של הבדיקות המתבצעות במקביל בממ"ג-שורק.

תקציר תיאור המחקר

בני אדם נחשפים לקרינה מייננת מתמשכת ממוצרי בנייה בשני ערוצים – לקרינת גמא בחשיפה חיצונית ולקרינת אלפא בחשיפה פנימית, באמצעות מערכת הנשימה, מהתפרקות הרדון ובנותיו. החשיפה הפנימית נחשבת מסוכנת מהחיצונית והיא מורכבת יותר למדידה. ת.י. 5098 – תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, קובע שיטת מדידה ומגבלות לחשיפה בשני הערוצים.

על פי מחקרים שנערכו בעולם ובישראל, הוספת אפר פחם לבטון מפחיתה בשיעור ניכר את שפיעת הרדון מהבטון. תופעה זו קיבלה לאחרונה אישוש במחקר מקיף שנערך ע"י צוות חוקרים משותף מהטכניון וממ"ג-שורק ובדיקות מקבילות שבוצעו במעבדת NRG בהולנד.

בסקירה שיטתית חוקרת המנהלת את השפעת האפר ממקורות הפחם למיניהם, השונים זה מזה בתכונותיהם, על החשיפה לקרינה מבטון ובעיקר על שפיעת הרדון (החלטת מנהלת יולי 2011). במקביל בוחנת המנהלת את ממצאי הבדיקות הנערכות בשיטה הישראלית בהשוואה לממצאי בדיקות במעבדת NRG בהולנד הבודקת את מדדי הקרינה בשיטות התקן ההולנדי (החלטת מנהלת ספטמבר 2010, אפריל 2011).

> לקריאת תיאור מורחב לחץ כאן