מידע למשתמש נוהל אישור הוצאת אפר פחם מתחנות הכח לשימושים

מטרת הנוהל

קביעת כללים להוצאת אפר פחם מאתרי תחנות הכוח הפחמיות, תוך מניעת מפגעים סביבתיים.
  1. הוצאת אפר מאתרי אחסון האפר של חברת החשמל לישראל, עבור שימושים ו/או מוצרים שאושרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ואשר קיבלו בעבר את אישור הדרג המקצועי הארצי, טעונה היתר בכתב של מנהל מנהלת אפר הפחם או מי שמונה מטעמו ומותנית בהצהרת המשתמש כלפי יו"ר הדרג על עמידתו בתנאים שנקבעו לשימוש. ההיתר יהיה כפוף לאישור גורמים אחרים, כמפורט ברשימת האישורים.
  2. הוצאת אפר עבור שימושים ו/או מוצרים, שאושרו ע"י המשרד או שמצויים בתהליך בדיקה במשרד לצורך קבלת אישור, ועדיין לא קיבלו את אישור הדרג בעבר, טעונה אישור הדרג.
  3. הוצאה חד פעמית של אפר מאתרי האחסון, עד כמות של 200 טונות, לשימושים ו/או מוצרים של אפר שאושרו ע"י המשרד, טעונה היתר בכתב של מנהל תחנת הכוח או מי שמונה מטעמו, בידיעת מנהל איגוד הערים לאיכות הסביבה המפקח על תחנת הכוח .
  4. שימוש באפר שלא לפי תנאי האישור והנחיות המשרד, יהווה עילה לביטול האישור להוצאת אפר או להגבלתו ע"י נותן האישור. פנייה לביטול האישור או להגבלתו תוגש ע"י גורם מוסמך מטעם המשרד, בצרוף חוות דעת של גורמים אחרים, כמצוין ברשימת האישורים ו/או מנהל האיגוד, לפי העניין והצורך.
  5. החברה תבטיח בנוהל בקרה פנימי, כי מסירת האפר למשתמש תתבצע על-פי נוהל הדרג בלבד. נציג החברה בדרג יהיה אחראי להכנתו ויישומו של נוהל הבקרה הפנימי.
  6. בסוף כל שנה ימסור נציג החברה בדרג דיווח שנתי על כמויות האפר לסוגיו ולשימושיו, אשר הוצאו מאתרי האחסון, וכן תחזית הביקוש לאפר לשנה הקרובה.
  7. בקשה לקבלת היתר להוצאת אפר לפי סעיפים 1 לעיל תוגש למנהל מנהלת אפר הפחם על גבי טופס הבקשה. בקשה לקבלת היתר לפי סעיף 2 תוגש ליו"ר הדרג על גבי טופס כנ"ל. בקשה לפי סעיף 3 לעיל תוגש למנהל תחנת הכוח על גבי טופס כנ"ל.
  8. עותק מאישור שיינתן על פי נוהל זה יועבר לידיעת חברי הדרג.