מידע למשתמש טופס בקשה

פרטי טופס הבקשה

טופס בקשה לקבלת היתר להוצאת אפר לשימושים יכלול את הפרטים הבאים:
  1. שם החברה.
  2. שם המפעל.
  3. שם מגיש הבקשה.
  4. השימוש המבוקש.
  5. כמויות מתוכננות (לתקופה ו/או לפרויקט) לפי סוג האפר.
  6. תיאור תהליך השימוש באפר.
  7. תיאור האמצעים למניעת מפגעים סביבתיים בכל שלבי התהליך (קליטה, הובלה, פריקה, אחסון ושימוש).
  8. פירוט יעדי האפר לשימושים המאושרים ע"י המשרד.
  9. הצהרת התחייבות לעמידה בדרישות המשרד, בתנאי ההיתר ובתנאים שבאישור הגורמים המפורטים ברשימת האישורים, לשימושים השונים.