מנהלת אפר הפחם
לגירסת טקסט נגישה
גליון מס' 26 | אוקטובר 2014


מה בגליון:

1 משולחן העורך
2 מכאן ומשם
3 עקב בצד אגודל
4 בחברה טובה
5 בקצרה

ואם יש את נפשכם לדעת עוד, סורו אל
אוגדן אפר-דע
ארכיון אפריתון
מנהלת אפר הפחם
יצירת קשר

או להשתתף בדיון הציבורי של המנהלת במשוב אפר. על סדר היום: הצעת תנאים סביבתיים משודרגים לשימושי אפר פחם בקרקע – סלילה, תשתיות וחקלאות.

2 מכאן ומשם – עוגה מול עוגה

גיוון שימושים וביזור יעדים לאפר פחם הוא חזון נפרץ סובב עולם. כתוצאת מדיניות פיתוח מתמרצת או יוזמה פרטית, או זו גם זו, אין נפקא מינה, מבטיחה הסביבה המשקית הרבגונית יעילות בשימוש ואמינות תפעולית לתחנות הכח.
כנגד דומיננטיות (מעל 90%) חד ממדית (ענף הבנייה) בישראל (2013):

מציגה ארה"ב לדוגמה גיוון הרבה יותר הגיוני (2012):

דוגמאות נוספות מן העולם מוצגות בדף חדש באתר המנהלת: "מעבר לים".

1 משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם,

אכן כלתה תשע"ד ובבוא תשע"ה נקטוף פירותיה ... ונמלא אסמינו.
בעוד תשע"ד נפתחה בסימן מחלוקת על קידום יישומו של שימוש חדש לאפר מרחף כמייצב בוצת שפכים (במס"א) ליעוד חקלאי (אפריתון 23. אוקטובר 2013), הרי תשע"ה הבאה עלינו לטובה, נפתחת בהסכמה בין משרדית על הפעלת מסגרת רב שנתית למעקב אחר ההשפעות הסביבתיות-בריאותיות-חקלאיות של הוספה חוזרת ונשנית לאורך זמן של במס"א לקרקע למגוון הגידולים הפוטנציאליים, כתנאי להיתר ארוך טווח ליישום זה.

יודגש כי ההשפעות הנ"ל נבחנו כבר לעומקן במחקר יישומי על פני תקופה ממושכת והעלו ממצאים שלא רק מסירים חשש להצטברות מפגעים סביבתיים-בריאותיים או לנזקים חקלאיים לאורך זמן, אלא אף מצביעים על תרומה פוטנציאלית סביבתית (קיבוע מתכות המצויות בבוצה) – היבטים סביבתיים ובריאותיים של יישום במס"א בחקלאות, צוות מקצועי, 17.10.13; וחקלאית (שיפור תכונות פיסיקו-כימיות של הקרקע והדברת עשבים ומחלות שוכנות קרקע) – השפעת במס"א על מדדי קרקע וצמח, דר' פנחס פיין, 13.5.14. תוכנית המעקב נועדה להסיר ספק שלילי גם ביישום מסחרי מתמשך על פני זמן.

****************

בין השאר נסבה המחלוקת על מידת החיוניות של יישום אפר פחם בחקלאות כחלופה העיקרית לשימוש המוביל באפר בתעשיית הבנייה. כנגד טענת המתנגדים שהוספת אפר פחם לקרקע לא רק שאינה נחוצה לחקלאות (לכאורה חסרת ערך אגרונומי), אלא אינה נחוצה גם לאפר עצמו (המוצא לכאורה את פתרונו המלא בתעשיות הצמנט והבטון), עומדת טענתנו שבמציאות המשקית הישראלית לא קיימת חלופה משמעותית אחרת (אפריתון 25, מאי 2014).

פנינו ללמוד מניסיון הגויים, היושבים בטח בארצותיהם השלוות, לא חוו משברים ביטחוניים זה עשרות שנים, אך נחשפו לתנודות משקיות רבות עצמה, בעיקר בתחום הבנייה (במדינות כהולנד, אנגליה, איטליה החלו להצטבר ערימות אפר פחם בתחנות הכח בשל השפל, חוצה יבשות וימים, בתחום הבנייה לדיור). מצאנו שישראל, החשופה לסיכונים גדולים פי כמה, גם בשל היותה "אי חשמלי" הנעדר גיבוי אזורי כדוגמת אירופה וצפון אמריקה, חריגה בהסתמכותה המוחלטת כמעט על הבטון כיעד סופי לאפר הפחם (גם לזה המנוצל בצמנט). העוגות – מגוונות יותר או פחות, מדברות בעד עצמן.

****************

במטרה ללמוד מניסיון העולם על האפשרויות הגלומות בניצול אפר הפחם בחקלאות והיבטיהם הסביבתיים ובמטרה ליצור קשרים מקצועיים בין קהילת החוקרים והמומחים בתחום זה בישראל עם מרכזי מחקר בעולם, לקידום שיתופי פעולה לפיתוח היישומים בחקלאות, יזמה המנהלת סדנה בינלאומית שהתקיימה בהשתתפות ערה של חוקרים ומפתחים, מתכננים ומקבלי החלטות, בתחום החקלאות, הקרקע, הסביבה ובריאות הציבור בממשלה, במשק ובאקדמיה (מלוא הטנא, אפריתון 25, מאי 2014).

****************

ובאשר לכל השאר ... נציין כמנהגנו תמיד, כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, לעיתים דווקא הפחות צפויים מכל – מחזור אפר ששימש בעבר כתשתית הנדסית לחומר גלם תעשייתי.

****************

ולבסוף – לרגל השקת תשע"ה, נאחל לנו "טל ומטר לברכה" ו... 'אפר תמיד'.
 


עמרי לולב

3 עקב בצד אגודל – בחובת הזהירות

מעקב רב שנתי ליישום במס"א בחקלאות – תוכנית פעולה על פי דרישות משרדי הבריאות, הסביבה והחקלאות

בניהול אריה בוסק במסגרת איגוד מגדלי דרום יהודה ובליווי מקצועי של דר' פנחס פיין, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני לחקר החקלאות.

המנהלת משקיעה זה למעלה מעשור משאבים במחקר ופיתוח השימוש באפר פחם מרחף לטיוב והשבחת קרקעות ליעוד חקלאי, כחלופה הראשית לשימוש באפר בתעשיית הבנייה. המו"פ עוסק הן בהוספה ישירה של אפר לקרקע (שיפור תכונות קרקע, פיין, מינגלגרין וחובריהם, וולקני, 2010) והן בניצולו כמרכיב בבוצת שפכים מיוצבת (במס"א ליישום חקלאי, פיין וחובריו, וולקני, 2013) המיושמת כתוסף לקרקע. העבודה נעשית בעיקרה במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וולקני לחקר החקלאות, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, והיא כוללת בחינה של כלל ההיבטים האגרונומיים, הסביבתיים, הבריאותיים והגהותיים.

מאז 2012 פועל בשפד"ן באופן רציף מתקן דן-וירו לעיבוד בוצת שפכים בעזרת אפר פחם וסיד בטכנולוגיית N-Viro (במס"א) שפותחה בארה"ב ומיושמת שם וברחבי העולם בהצלחה רבה בעשרות מתקנים זה כשלושים שנה (אפריתון 22, אוקטובר 2012). מתחילת הפעלת המתקן מלווה יישום הבמס"א בשדות ע"י חוקרי המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה והוא מתועד ומבוקר באמצעות מערך מקצועי המיועד להבטיח מיצוי התועלת החקלאית מחד גיסא ומניעת כשלים מאידך גיסא. במסגרת זו פוזרו עד כה כ- 180,000 טונה במס"א בכ- 40,000 דונם גידולי פלחה למיניהם. היישום כבר נותן את פירותיו והביקוש בקרב החקלאים עולה על ההיצע.

שיווק הבמס"א מתבצע היום לגידולי פלחה באישור ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות במגבלת זמן של 5 שנים. הארכת ההיתר מעבר לתקופה זו ולגידולים נוספים מחייבת לדרישתו מעקב מתמשך לבחינת השפעות ארוכות טווח על ריכוזי מתכות כבדות בתוצרת החקלאית שמקורן באפר הפחם שבבמס"א. בהחלטה משותפת של המנהלת עם גורמי הרישוי במשרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות, יבוצע מעקב בריאותי-סביבתי-חקלאי רב שנתי, במטרה להגדיר תנאי יישום המבטיחים עמידה בדרישות הסף הרגולטוריות בתחומים אלה בטווח הארוך.

לעיון בתיאור התוכנית

4 בחברה טובה - למטרה ראויה

סדנה בינלאומית על השימוש באפר פחם בחקלאות - מדיניות, אגרונומיה, סביבה ובריאות

הסדנה WACAU 2014 בעריכת מנהלת אפר פחם והמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וולקני לחקר החקלאות, התקיימה ב- 27 במאי 2014 באולם הסמינרים של המכון, בהשתתפות מומחים מארה"ב, אוסטרליה, דרום אפריקה, יוון, הודו וכמובן מישראל ובנוכחות קהל בן כ- 100 משתתפים.

הסדנה הוקדשה לדיון בסוגיות הבאות:

  • לימוד האפשרויות הגלומות בתכונותיו הייחודיות של אפר הפחם להשבחת קרקעות והשאת יבולים למזון לבני אדם ובהמות.
    ניצול אפר, תוצר שריפת חומר צמחי, כתוסף לקרקע לשיפור פוריותה, נפוץ בתרבויות שונות משכבר הימים. בשימוש מושכל יכול אפר הפחם לתרום תרומה משמעותית גם בחקלאות המודרנית ולסייע כחומר גלם זול בהתמודדות האנושות עם משבר מקורות המזון בהרחבת פוטנציאל השטחים לגידולים חקלאיים באמצעות השבחת קרקעות זיבורית.
  • בחינת ההיבטים הסביבתיים-בריאותיים של השימוש באפר פחם בחקלאות ובשימור קרקעות וטיובן, והערכה שיטתית של הסיכונים.
    אף כי התועלת החקלאית הגלומה בהוספת אפר פחם לקרקע הוכחה בניסויים וביישום בפועל ברחבי העולם, השימוש בו כרוך בחשש מהשפעות סביבתיות בעלות פוטנציאל נזק: קליטה מוגברת של יסודות קורט לא רצויים בצמחים, זיהום מי תהום ופגיעה בפוריות הקרקע בטווח הארוך. ממחקרי המנהלת עולה אמנם כי בשימוש מבוקר ומוגדר היטב של אפר פחם ביישומים חקלאיים אין חשש להתרחשות מפגעים סביבתיים ובריאותיי, אולם חובת הזהירות מחייבת לוודא שגם בשימוש חוזר ונשנה לאורך זמן לא מתרחשים תהליכי הצטברות שליליים.

מי שמעונין במידע שהוצג בסדנה, אם השתתף בה או לא, מוזמן לצפות בהרצאות בהקלטה חיה, בצד התקצירים המדעיים והמצגות המפורטות.

לעיון בסדר היום, בתקצירים, במצגות ובסרטוני ההרצאות, וכן בקורות החיים של המרצים
לעיון בחומר הרקע לסדנה ובסיכומיה

5 בקצרה - סוף מעשה

אפר פחם ששימש בזמנו להסדרת שטח עבודה ותשתית להקמת עמוד מתח על בסמוך לתחנת הכח גזר, נכרה מהאתר במטרה לשמש כחומר גלם המחליף חרסית בייצור קלינקר במפעל המלט נשר ברמלה. בדיעבד הפך אתר התשתית למעין מאגר אחסון ביניים המאפשר מחזור האפר בשימוש אחר, ברוח End of Waste בתקנות האירופיות לניצול מועיל של פסולות תעשייתיות. לאחר השלמת הוצאת האפר ישוקם האתר בהתאמה לתוואי השטח המקומי.

אוגדן

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו - מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים - בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים.
ניתן לקבל את העלונים באוגדן שהופק במיוחד למטרה זו. המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות המנהלת באמצעות "צור קשר" באתר ולציין פרטי קשר מלאים למשלוח.

 

בימת

בימת הדיונים הציבורית של מנהלת אפר הפחם מאפשרת למבקרים באתר לקחת חלק בדיונים המתקיימים בסוגיות המרכזיות של פעילותה ולהשתתף בעיצוב וגיבוש עמדתה בשאלות אלה. השתתפות בדיון טעונה הרשאה הניתנת בהתאם להנחיות בכניסה ל"משוב אפר".

 

ארכיון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.
 

כניסה לאוגדן

 

כניסה למשוב

 

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם