מנהלת אפר הפחם
לגירסת טקסט נגישה
גליון מס' 22 | אוקטובר 2012


מה בגליון:

1 משולחן העורך
2 משם ומכאן
3 כל מיני תבואתה
4 תקוה טובה
5 שמרה מפורענות
6 בקצרה - עטרה ליושנה

ואם יש את נפשכם לדעת עוד, סורו אל
אוגדן אפר-דע
ארכיון אפריתון
מנהלת אפר הפחם
יצירת קשר

או להשתתף בדיון הציבורי של המנהלת במשוב אפר. על סדר היום: הצעת תנאים סביבתיים משודרגים לשימושי אפר פחם בקרקע – סלילה, תשתיות וחקלאות.

2  משם ומכאן – בוצה היא בוצה

מתקן דן-וירו בשפד"ן אשר נחנך באפריל 2011 (אפריתון 17, אפריל 2011, סעיף 2 – ברכת הדרך) והחל לתפקד מסחרית בינואר 2012, מיישם טכנולוגיית N-Viro לטיפול בבוצת שפכים הנפוצה בארה"ב בעשרות מט"שים.

ממצעד רב בארה"ב - לצעד ראשון בישראל (התמונות מאוהיו, באדיבות דן-וירו):

ממגורות אפר מרחף וסיד

סחיטת הבוצה והעברתה לערבוב עם התוספים

ערבוב הבוצה עם התוספים.

ערום התוצר N-Viro Soil

אחסון N-Viro Soil לפני העברתו לשדה

והתוצאה – בכל הדרה וכרסה ...

 

1 משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם,

בפרוס התשע"ג החלטנו להקדיש את מהדורת אפריתון הפותחת את השנה וברכותיה בציון הרצתו המעשית של שימוש חדש ההולך ומקבע את מקומו החשוב בסל שימושי האפר כחלופה מובילה לשימושים המסורתיים בתחומי ההנדסה האזרחית (צמנט, בטון וסלילה) – ניצול אפר מרחף כחומר אלקאליני (יחד עם סיד), לייצוב בוצת שפכים המיועדת לשימוש חקלאי כתוסף אורגני ומינרלי לקרקע. פוטנציאל היישום הנוכחי מגיע לכדי 100,000 טונה אפר בשנה בערך ישיר למשק של כ-10 מיליון ש"ח.

הבמס"א (בוצה מיוצבת בסיד ואפר) מיוצרת בטכנולוגיה האמריקאית N-Viro שפותחה ע"י קבוצת חוקרים ויזמים באוהיו ומיושמת במתקנים רבים ברחבי ארה"ב ומדינות אחרות זה כשלושים שנה. הוספת חומרים אלקליים (בעלי pH גבוה), כדוגמת אפר מרחף וסיד, גורמת לפסטור הבוצה ומאפשרת ניצולה הבלתי מוגבל בחקלאות (כגון גידולים למאכל אדם). הוספת אפר מסייעת גם לייצוב הבוצה (הפחתה בפליטת אמוניה ומטרדי ריח אחרים) ולהפיכתה מחומר נוזלי למחצה עם כ-20% מוצקים (כמצבה לאחר סחיטתה במט"ש – מתקן טיהור השפכים), לחומר מוצק ופריר (כ-70% מוצקים) הניתן לפיזור יעיל בשדה.

הבמס"א עומדת בתנאי התקנות להגדרת בוצה סוג א' כתוסף קרקע לגידולים למאכל אדם, לכן נתן המשרד להגנת הסביבה את אישורו לטכנולוגית N-Viro לטיפול בבוצה וכן אישור לשימוש באפר פחם בבמס"א ליעוד חקלאי.

לבמס"א תכונות המאפשרות ניצולה בחקלאות המודרנית לשלוש מטרות עיקריות:

א. החלפת דשן והעשרה של החומר האורגני בקרקע
ב. טיוב מבנה הקרקע והפחתת נגר וסחף
ג. הדברת מחלות צמחים שוכנות קרקע.

המידע המדעי והיישומי העשיר שהצטבר לאורך שנים בארה"ב מהווה בסיס איתן לאימוץ השיטה במט"שים בארץ. אולם אופי הקרקעות המקומיות, שיטות הגידול, ההשקיה והדישון, כמו גם התנאים האקלימיים והסביבתיים המייחדים את ישראל, מחייבים בחינה פרטנית של יישום השיטה והתאמתה לגידולים ולתנאים המקומיים.

הפחתת השימוש בדשנים ובחומרי הדברה והתרומה הכוללת לאיכות הסביבה הנובעת ממחזור ומצמצום הצורך בכרייה של משאבים מתכלים, הנם גורמים חשובים לעידוד השימוש בבמס"א.

מאידך גיסא, השימוש בבמס"א צריך להיות מושכל, ולהתבצע תוך מניעת נזקים אפשריים לסביבה ולאדם. הסיכון לגרימת נזק לקרקע ולגידול ביישום במס"א גבוה יחסית לזה הכרוך ביישום מוצרי בוצה אחרים בגלל ה-pH הגבוה מאד של המוצר (נזק אפשרי לגידולים ולמבנה הקרקע), בגלל מליחותו הגבוהה יחסית ובגלל בעייתיות מובנית בזמינות של זרחן ושל יסודות קורט לגידול החקלאי.

מאז תחילת 2012 פועל מתקן ייצור במס"א בשפד"ן ומשווק את תוצרתו לחקלאים באזור דרום יהודה וצפון הנגב. לאחר תקופת הרצה בת חודשים אחדים הגיע המתקן לתפוקתו המתוכננת המרבית (30% מכמות הבוצה הנוצרת בשפד"ן) ואף למעלה ממנה. המתקן תוכנן ונבנה באופן המאפשר הגדלת תפוקתו לטיפול בכל בוצת השפד"ן. יודגש כי לתפקוד רציף שלו בתקופות גשומות, בהן לא ניתן לעלות על הקרקע הבוצית בשדות, יש להסדיר מאגר אחסון ביניים.

באמצעות הבמס"א מביא האפר לצעד ראשון משמעותי בתהליך הפסקת הזרמת שפכי אזור דן לים.

מנהלת אפר הפחם משקיעה בקידום השימוש באפר בבמס"א בחקלאות לשתי מטרות עיקריות:

 1. ניצול מיטבי של אפר לתועלת המשק והסביבה בפיתוח בר קיימא.

 2. גיוון יעדים לאפר להבטחת אמינות הוצאה רציפה של אפר מתחנות הכח במצבי משק משתנים.

במסגרת זו מבצעת המנהלת באמצעות המכון לקרקע, מים וסביבה במרכז וולקני, מחקר אגרונומי וסביבתי ליצירת בסיס ידע הנדרש ליישום יעיל ותקין של הבמס"א בחקלאות. במהדורת אפריתון הנוכחית בחרנו להציג את המידע שנצבר בעבודות הבאות:

באשר לכל השאר ... נציין כמנהגנו תמיד, כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום, לאחרונה ביתר שאת, ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, אף לחדש עטרתו "כקדם" – בסלילת כביש הרוחב 9 המחבר את כביש 4 מצומת הרואה למחלף בקעה אל גרביה בכביש 6.

ולבסוף – לרגל השקת תשע"ג, נאחל לנו "טל ומטר לברכה" ו... 'אפר תמיד'.

עמרי לולב

3 "כל מיני תבואתה"

ממצאים ולקחים אגרונומיים וסביבתיים מיישום במס"א בחקלאות

הערכה השוואתית של תרומות אגרונומיות והשפעות סביבתיות של יישום בוצת שפכים בחקלאות המעובדת בטכנולוגיות הנהוגות בישראל – קומפוסטציה בעזרת גזם וייצוב אלקאלי באפר מרחף וסיד. דר' פנחס פיין, המכון לקרקע, מים וסביבה, מרכז וולקני לחקר החקלאות.

בסדרת דיונים שהתקיימו לאחרונה ביוזמת המנהלת בהשתתפות חוקרי מכון וולקני ומומחי המשרד להגנת הסביבה, נבחנו לעומקם הנימוקים לקידום פיתוח נרחב של יישום טכנולוגיית N-Viro האמריקאית לעיבוד בוצת שפכים כתוסף אגרונומי לקרקע חקלאית. הדיונים התקיימו בעקבות תחילת הפעלתו המסחרית של מתקן דן-וירו בשפד"ן במסגרת שהוגדרה ע"י המשרד כפרויקט חלוץ (פיילוט) תלת-שנתי להוכחת הכדאיות החקלאית והסביבתית של טכנולוגיה זו, האמורה לשמש אחד הפתרונות להפסקת הזרמת בוצת השפד"ן לים.

לצורך הדיון הוכנו מסמכים הסוקרים את ממצאי המחקרים שבוצעו בוולקני שעיקריהם כלהלן:

 • היבטים חקלאיים של הבמס"א
  • שיפור מצב ההזנה בקרקע וחסכון בדשן
  • שיפור מבנה קרקעות נתרניות ומצע הזריעה
  • הפחתת גורמי מחלה צמחיים שוכני קרקע וחסכון בחומרי הדברה
  • סיכונים אפשריים (pH ומליחות) בעומסים גבוהים בגידולי בעל ובקרקעות קלות
 • היבטים סביבתיים של הבמס"א
  • מניעת פליטת ריחות אופייניים לבוצה ומשיכת זבובים
  • עמידה בתקן תכולת מתכות כבדות ומניעת היווצרות תשטיפים
  • ריכוזי מתכות בצמחים ברמות שאין בהן סיכון, במרביתן דומים לטיפולים רגילים
  • העדר דליפת חנקה או זרחן מתחת לבית השורשים בהשקיית קולחים
  • הפחתת זיהומי קרקע ומים שמקורם בדשנים וחומרי הדברה
 • השוואה בין הבמס"א לקומפוסט
  • הבמס"א אינה גורמת לפליטה לאטמוספירה של חנקן אמוניאקלי וגזי חממה המאפיינת תהליך קומפוסטציה
  • הבמס"א תורמת יסודות קורט לצמח לעומת תרומה מוגבלת של הקומפוסט
  • זמינות החנקן האורגני בבמס"א לצמח גבוהה מזו שבקומפוסט
  • החנקן בקומפוסט זמין יותר לשטיפה לקרקע
  • לבמס"א יתרון על הקומפוסט בשיפור מבנה קרקעות נתרניות
  • בשני החומרים יבולים דומים וגבוהים בהשוואה ליבולים ללא דישון

לעיון במסמך ממצאי מחקרי הבמס"א בחקלאות

4 "עשה לה תקוה טובה"

מחקר המשך של יישום במס"א בחקלאות

ליווי ומעקב של יישום הבמס"א בגידולים מסחריים במסגרת פיילוט תלת שנתי (2012 – 2014) בבקרה מקצועית של קבוצת מחקר בראשות דר' פנחס פיין ממכון וולקני.

מחקר מקיף לבחינת התועלת החקלאית הגלומה בבמס"א ולבדיקת ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים בניצולה לגידולים למאכל אדם ובהמה, מתבצע זה 7 שנים מאז 2005 בתוואי הכולל את השלבים העיקריים הבאים:

שלב גישוש מקדמי (2005 – 2007) – בדיקת מדדים חקלאיים (יבול) סביבתיים (מתכות) ובריאותיים (פתוגנים) בצמחי בוחן.

שלב הערכות מכין (2008 – 2011) – בחינה חקלאית וסביבתית-בריאותית בניסויי שדה ראשוניים בהיקף מצומצם.

שלב ליווי הפיילוט (2012 - 2014)

 • רכישת ניסיון בתהליך הייצור ובמינון התוספים, עם כניסת מתקן דן-וירו בשפד"ן לתפקוד מלא, לקבלת מוצר אופטימלי במונחים אגרונומיים, סביבתיים ותפעוליים.
 • גיבוש פרוטוקולים יישומיים להוספת הבמס"א לקרקע בהתאם לייעודיה החקלאיים השונים:
  • דישון והעשרה בחומר אורגני
  • טיוב מבני של הקרקע
  • הדברת מחלות שוכנות קרקע
  הפרוטוקולים יכללו התייחסות להרכב האופטימלי של הבמס"א בהתאם ליעודה, למינון הוספת הבמס"א לקרקע ולתדירות מחזורי ההוספה במקביל למחזורי הזרעים.
 • בקרת היבטים סביבתיים ובריאותיים בבמס"א עצמה (פתוגנים, ריח, מתכות) וביישומיה בשדה (יסודות קורט בצמחים, אבק בפיזור ובעיבוד).

לעיון בתיאור המלא של תכנית המחקר

5 "שמרה מכל מיני פורענות"

ניתוח ההיבטים הסביבתיים-בריאותיים של יישום הבמס"א בשדה לגידול צמחי מאכל אדם

חלק ניכר מפעולות המנהלת לבחינת התנאים המיטביים ליישום השימוש באפר כמרכיב עיקרי בטכנולוגיית N-Viro לעיבוד בוצת שפכים ליעוד חקלאי מתמקד במחקר ההיבטים הסביבתיים. המחקר כולל התייחסות למגוון ההשפעות הסביבתיות הנלוות לניצול האפר בשימושיו: אפשרויות חשיפת האדם למתכות ולרדיונוקלידים המצויים באפר, במגע ישיר ובאמצעות הסביבה (מים, אוויר ומזון).

במסגרת דיון הצוותים המקצועיים-מדעיים של המנהלת, שהתקיים בהשתתפות מומחי משרדי הגנת הסביבה והבריאות ואשר נועד לגבש מדיניות ממשלתית אחידה כלפי השימוש באפר בבמס"א לחקלאות, נסקרו ממצאי המחקרים הסביבתיים לפרטיהם וסוכמו במסמך שעיקריו:

 • בתחום המתכות
  • ריכוזי מתכות בבמס"א – עומדים בתקנות הבוצה.
  • שטיפה למי תהום – סיכון זניח.
  • קליטה בצמחים – קליטת המתכות בצמחים שגודלו על במס"א היא אפסית.
 • בתחום החשיפה לקרינה
  • שטיפה למי תהום – השטיפה מהאפר נמוכה בשיעור ניכר מתחת לתקן מי שתייה.
  • קליטה בצמחים (אפר תחתית בשיעור 75% במצע) – אין מעבר של רדיונוקלידים מהמצע לתוצרת החקלאית.
  • הערכים נמוכים בסדר גודל מהמגבלה (בקרל לק"ג מזון) שנקבעה במסמך משרד הבריאות.
  • חשיפה חיצונית ופנימית – תוספת מרבית טריוויאלית בסדר גודל של עשרות מיקרוסיוורט לשנה מעל הרקע הטבעי.
 • סיכון מאבק אפר נבדק בארץ כבכל העולם רק בהקשר לנוכחות קוורץ. הסיכון נמצא זניח.
   

לעיון בהערכה המסכמת הסביבתית-בריאותית

6 בקצרה – עטרה ליושנה

לראשונה זה 4 שנים מנוצל שוב אפר פחם בסלילה. חברת א.י.ל. סלע, המקימה את כביש הרוחב 9 עבור החברה הלאומית לדרכים מע"צ בין צומת הרואה בכביש 4 למחלף בקה אל גרביה בכביש 6, משתמשת באפר תחתית מתחנת הכח אורות רבין בחדרה כחומר מילוי מבני לסלילת הקטע המזרחי של הכביש. במחלף בקה אל גרביה נוצלו בשנים 2003-2008 כ-250,000 טונה אפר פחם מרחף ותחתית.

לעיון ברשימת הפרויקטים בסלילה ובתשתיות

אוגדן

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו - מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים - בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים.
ניתן לקבל את העלונים באוגדן שהופק במיוחד למטרה זו. המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות המנהלת באמצעות "צור קשר" באתר ולציין פרטי קשר מלאים למשלוח.

 

בימת

בימת הדיונים הציבורית של מנהלת אפר הפחם מאפשרת למבקרים באתר לקחת חלק בדיונים המתקיימים בסוגיות המרכזיות של פעילותה ולהשתתף בעיצוב וגיבוש עמדתה בשאלות אלה. השתתפות בדיון טעונה הרשאה הניתנת בהתאם להנחיות בכניסה ל"משוב אפר".

 

ארכיון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.
 

כניסה לאוגדן

 

כניסה למשוב

 

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם